Υποτροφία από το κληροδότημα Π. Γραμματικάκη

25.06.2016

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση µίας (1) υποτροφίας µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο των Μαθηµατικών, από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήµατος Π. Γραµµατικάκη.

 Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:  

1. Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2016-2017, και µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα (1) ακόµη έτος, κατά την κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκοµίζει στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήµατος Π. Γραµµατικάκη επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά τη λήξη των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών.

Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline