Υποτροφίες του κληροδοτήματος Ε. Μερτσάρη από την Ακαδημία Αθηνών

24.06.2016

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών µε έναρξη το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του  Kληροδοτήµατος Ευθυµίας Μερτσάρη, το γένος Αντ. Κτενά (Υποτροφία Αντωνίου και Ελένης Κτενά).

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής: 1.

α) Για την απόκτηση διπλώµατος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστηµίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριµένες σπουδές, είναι µεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία µπορεί να είναι µέχρι δύο (2) έτη,

β) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος η υποτροφία δίδεται για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη µε δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόµη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκοµίζει στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήµατος επαρκούν.

Όσοι επιθυµούν να µετάσχουν στον διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδηµίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστηµίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν την ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού αίτηση, στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το επιστηµονικό αντικείµενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline