Πρόσληψη 30 Ιατρών - Ψυχολόγων και Νοσηλευτών στο Δήμο Αθηναίων

31/10/2016

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) Ιατρών - Ψυχολόγων - Νοσηλευτών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

101 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής 8 μήνες 3

102 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 8 μήνες 3

103 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων -Γυναικολόγων 8 μήνες 2

104 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών 8 μήνες 1

105 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 8 μήνες 2

106 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων 8 μήνες 1

107 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων 8 μήνες 3

108 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων 8 μήνες 2

109 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων -Αφροδισιολόγων 8 μήνες 1

110 ΠΕ Ψυχολόγων 8 μήνες 2

111 ΠΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κα Γιαννίκου, 210.52.77.480 κ. Κοτελίδας & κ. Σακελλαρίου, 210.52.77.482 και 210.52.77.484 κ. Μούτσελος και κα Μακρή).

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : http://www.diorismos.gr/

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline