163 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

04.09.2016

163 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής

102 ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

103 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 58

104 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 45

105 ΔΕ Υδραυλικών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

106 ΔΕ Θερμοϋδραυλικών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

107 ΔΕ Ψυκτικών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 2

108 ΔΕ Ξυλουργών -Επιπλοποιών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 3

109 Σοβατζήδων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

110 ΔΕ Αλουμινάδων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1 111 ΔΕ Σιδεράς -Σιδηρουργός Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

112 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 4

113 ΔΕ Πλακάδων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 1

114 ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 3

115 ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 19

116 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 20

117 ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.2017 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, T.K.:10443 Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού -Προσωπικού - Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Νικόλαου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: κα Μαρία Καπατσούλια: 210-5121236 και κα Χρυσή Σταθάκη 210-5127942/ 210¬5125732, εσωτ. 109).

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΗΓΗ : www.diorismos.gr.

Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του halandriallilegiis.gr και την βελτίωση της εμπειρίας σας όταν το επισκέπτεστε. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου Αποδοχή Decline