16 προσλήψεις προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

25.07.2016

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ)    Τρεις (3)      Οκτώ (8) μήνες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΔΕ)    Ένας (1)     Οκτώ (8) μήνες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ)    Ένας (1)     Οκτώ (8) μήνες

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΥΕ)    Τέσσερις (4)     Οκτώ (8) μήνες

ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ (ΥΕ)    Δύο (2)    Οκτώ (8) μήνες

ΠΛΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΥΕ)    Ένας (1)   Οκτώ (8) μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ)    Τέσσερις (4)   Οκτώ (8) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας και ειδικότερα στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών/ Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α' ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος-Παρασκευάς τηλ. 210-2424107, 210-2424156) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και κατά τις ώρες 08:00 -14:00', που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 - Αχαρνές, Τ.Κ. 13679) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 Η ανωτέρω προθεσμία λήγει μετά την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πρώτη δημοσίευση : www.diorismos.gr

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline